Nabór 2015

KOMENDANT POWIATOWY

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WĘGORZEWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

W CELU ZABEZPIECZENIA POTRZEB KADROWYCH

W OBSADZIE JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W 2015 ROKU

 

 

Przewidywana liczba osób do przyjęcia do służby w 2015 roku:  3 kandydatów

Stanowisko: STAŻYSTA w służbie przygotowawczej

Stanowisko etatowe: STARSZY RATOWNIK, STARSZY RATOWNIK-KIEROWCA

Miejsce pełnienia służby: jednostka ratowniczo-gaśnicza podległa Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

Rozkład czasu służby: zmianowy (zmiany 24-godzinne)

I. WYMAGANIA OBLIGATORYJNE STAWIANE KANDYDATOM

Kandydat do służby musi spełniać następujące wymagania:

1. posiadać obywatelstwo polskie,

2. korzystać w pełni z praw publicznych,

3. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4. posiadać wykształcenie co najmniej średnie,

5. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby albo po zwolnieniu od obowiązku służby wojskowej; warunku tego nie stosuje się do kobiet)

6. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

     Zdolność ta jest oceniana w ostatnim etapie postępowania kwalifikacyjnego przez komisję lekarską podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

II.  DOKUMENTY, KTÓRE KANDYDAT ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, PRZYSTĘPUJĄC DO POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

 1. życiorys (napisany odręcznie),

 2. list motywacyjny,

 3. kserokopie:

 • dowodu osobistego,

 • książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

 • świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub  służby,

 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

4. podpisane oświadczenie o:

 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami),

 • zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego  na stronie internetowej KPPSP w Węgorzewie i w jej siedzibie,

 • korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

Obowiązujący wzór oświadczenia zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1;  można go pobrać ze strony www.kppsp.wegorzewo.pl lub w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie.

5. aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające kandydata do udziału w próbie         wydolnościowej, teście sprawności fizycznej, próbie wysokościowej oraz sprawdzianie z pływania wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

Obowiązujący wzór zaświadczenia lekarskiego zawiera ZAŁĄCZNIK NR 2 można go pobrać ze strony www.kppsp.wegorzewo.pl lub w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie.

III.     TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Ww. wymagane dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 

do 12 czerwca 2015 r. do godz. 9.00 :

osobiście do sekretariatu Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w każdy dzień roboczy,

lub przesłać listownie na adres:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Sienkiewicza 10

Inne ważne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego) nie będą brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 • Osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne o przyjęcie do służby w KP PSP w Węgorzewie przed opublikowaniem niniejszego ogłoszenia są zobowiązane do ponownego złożenia wymaganej dokumentacji lub uzupełnienia brakujących dokumentów.

 • List motywacyjny, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem.

 • Złożenie niekompletnych dokumentów lub nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu może spowodować wyłączenie kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

 • Dokumentacja kandydatów niezakwalifikowanych do służby, nieodebrana przez kandydatów zostanie zniszczona po 14 dniach roboczych od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

W dniu 15 czerwca 2015 r.do godz.15.30 zostanie podany komunikat z wykazem kandydatów, którzy w terminie złożyli swoje oferty i tym samym zostali dopuszczeni do I etapu – oceny sprawności fizycznej.

Komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej www.kppsp.wegorzewo.pl oraz wywieszony w siedzibie tut. komendy. W komunikacie zostanie również określony termin rozpoczęcia próby wydolnościowej, co uzależnione jest przede wszystkim od liczby złożonych aplikacji. 
(Próbę wydolnościową planuje się przeprowadzić w dniach 18 czerwca i/lub 19 czerwca 2015 r.)

 

IV.         PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Rekrutację przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie w oparciu o wytyczne dotyczące procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w państwowej straży pożarnej (pismo KG PSP o znaku BK-I-100/18-2/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz pismo BK-I-100/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.). Z wytycznymi można zapoznać się na naszej stronie www.kppsp.wegorzewo.pl bądź w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych tut. komendy.

 Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów podlegających ocenie:

 I ETAP – OCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY

Ocena sprawności fizycznej obejmuje kolejno:

 1. próbę wydolnościową (zmodyfikowana metoda harwardzka – HARVARD STEP-UP TEST),

 2. test sprawności fizycznej (podciąganie na drążku, bieg na dystansie 50 m i 1000 m),

 3. próbę wysokościową (wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną 
  pod kątem 75
  o),

 4. sprawdzian z pływania (przepłynięcie 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sek.).

Do ww. oceny przystąpić może jedynie kandydat, który przedłoży aktualne zaświadczenie lekarskie, 
o którym mowa w pkt II ppkt 5 niniejszego ogłoszenia.

Ww. próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej, odbywają się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 261, poz. 2191), z następującymi zmianami:

 1. przyjmuje się dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jako próba 
  dla mężczyzn,

 2. warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej jest uzyskanie oceny minimalnej DOBRY, bez punktów preferencyjnych, zarówno z próby wydolnościowej, jak również z testu sprawności fizycznej.

W związku z tym kandydat, który nie zaliczy próby wydolnościowej na ocenę co najmniej DOBRY, zostaje wykluczony z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

 W oparciu o ww. rozporządzenie określono sposób i zasady przeprowadzenia oceny sprawności fizycznej kandydatów zawarte w ZAŁĄCZNIKU nr 3, który jest udostępniony na stronie www.kppsp.wegorzewo.pl lub w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

 Ww. próbę wysokościową oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezaliczony)

Sprawdzian z pływania odbywa się w stroju kąpielowym bez przyrządów pomocniczych. Dopuszcza się używanie okularów pływackich. Zaliczenie sprawdzianu z umiejętności pływania polega na przepłynięciu przez kandydata dystansu 50 metrów, dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund.

Czas liczony jest od sygnału startera do momentu dotknięcia ściany basenu, jedną lub obiema dłońmi, po przepłynięciu całego dystansu. Start wykonuje się na sygnał startera w basenie z poziomu wody, bez skoku. Dopuszcza się odepchnięcie nogami od ściany basenu przy starcie i nawrocie.  Przepłynięcie wymaganego dystansu w czasie dłuższym niż 1 min. 30 s powoduje niezaliczenie sprawdzianu.

 UWAGA!!!

Wynikiem końcowym oceny sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń  
z wszystkich prób, testów i sprawdzianów składających się na ocenę.

Testom muszą poddać się wszyscy kandydaci dopuszczeni do testów sprawności fizycznej. Nieprzystąpienie do testów lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP – ANALIZA DOKUMENTÓW (bez udziału kandydatów)

Na tym poziomie postępowania Komisja Kwalifikacyjna dokonuje przeglądu i sprawdzenia kompletności złożonej przez kandydatów dokumentacji oraz wstępnie weryfikuje spełnienie przez kandydata wymagań koniecznych. Powyższe czynności wykonywane są wyłącznie wobec kandydatów, którzy zaliczyli I etap – ocenę sprawności fizycznej.

Następnie Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza ocenę dokumentów kandydata dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, za które przyznaje stosowną gratyfikację punktową zgodnie 
z przyjętymi kryteriami zawartymi w 
ZAŁĄCZNIKU NR 4, który jest udostępniony na stronie www.kppsp.wegorzewo.pl lub w sekretariacie Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

UWAGA!

Kandydat powinien załączyć do składanych dokumentów kopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń itp. potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, co warunkować będzie przyznanie kandydatowi odpowiedniej ilości punktów.

 

III ETAP – PISEMNY TEST WIEDZY

Kandydat otrzymuje arkusz z 20 pytaniami testowymi oraz arkusz do zaznaczenia odpowiedzi na pytania. Test trwa 25 minut. Zakres tematyczny pytań dotyczy funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz wiedzy związanej z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź 
i trzy dystraktory. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt. 
W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Za prawidłowe udzielenie odpowiedzi na pytania testowe kandydat może otrzymać maksymalnie 
20 punktów.

Kandydat do służby zostaje wykluczony z dalszego udziału w teście i otrzymuje 0 punktów, jeśli w trakcie udziału w teście:

 • korzysta z pomocy innych osób,

 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta 
  z materiałów pomocniczych,

 • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu 
na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

IV ETAP – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KOMISJĄ KWALIFIKACYJNĄ

Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na autoprezentacji kandydata w trakcie, której ocenie przez poszczególnych członków Komisji Kwalifikacyjnej podlegać będzie w szczególności:

 1. motywacja do podjęcia służby w PSP,

 2. społeczna postawa wobec ludzi,

3. spełnienie kryteriów branych pod uwagę przy okresowym opiniowaniu służbowym, takich jak:

 • umiejętności zawodowe (profesjonalizm),

 • wykorzystywanie swoich umiejętności,

 • inicjatywa,

 • planowanie i organizowanie pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność,

 • zdolność analitycznego myślenia,

 • samodzielność,

 • motywacja i kreatywność,

 • dyspozycyjność,

 • zdolność zachowania równowagi w trudnych sytuacjach,

 • przestrzeganie etyki zawodowej i kultura osobista,

 • zdyscyplinowanie.

Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną nie może przekroczyć 20 punktów. Ustala się ją jako średnią arytmetyczną liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z członków Komisji może przyznać do 20 punktów.

W skład Komisji Kwalifikacyjnej może zostać włączony psycholog z Komendy Wojewódzkiej PSP 
w Olsztynie.

 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z KOMENDANTEM POWIATOWYM PSP W WĘGORZEWIE

Każdy kandydat, który przystąpi do ww. rozmowy kwalifikacyjnej, następnie odbywa rozmowę kwalifikacyjną z Komendantem Powiatowym PSP w Węgorzewie. Komendant może przyznać każdemu kandydatowi do 10 punktów.

 Finalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata z ww. rozmów kwalifikacyjnych jest sumą punktów uzyskanych przez kandydata z rozmowy kwalifikacyjnej z Komisją Kwalifikacyjną i Komendantem Powiatowym PSP w Węgorzewie.

V.   INNE UWAGI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Po przeprowadzeniu każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego, bądź też jego wydzielonej części (np. w przypadku oceny sprawności fizycznej wyróżniono 4 części), sporządzany jest komunikat o wynikach uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wraz z informacją o miejscu 
i terminie przeprowadzenia kolejnego etapu postępowania lub jego części.

Komunikaty publikowane będą na stronie www.kppsp.wegorzewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

Zakończenie każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego lub jego części  następuje w terminie 
2 dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o końcowych wynikach uzyskanych przez kandydatów na poszczególnym etapie lub jego części.

Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie może wnieść do przewodniczącego komisji pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, 
nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje 
o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Zastrzega się możliwość zmiany ustalonych już terminów poszczególnych etapów postępowania
z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych. O każdej zmianie terminu kandydaci będą informowani niezwłocznie poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy oraz na jej stronie internetowej.

Przed przystąpieniem do każdego z etapów postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (ze zdjęciem). Brak dokumentu uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego 
i w konsekwencji spowoduje wykluczenie kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Nieobecność kandydata na którymkolwiek z etapów prowadzonego naboru wiąże się 
z wykluczeniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Na badania psychologiczne i komisyjne celem przyjęcia do służby w Komendzie Powiatowej PSP 
w Węgorzewie kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów 
z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia nowego wolnego stanowiska w tut. komendzie, Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie może skierować na badania, o których mowa powyżej, kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego. W tym przypadku nie ma konieczności przeprowadzania nowego postępowania kwalifikacyjnego.

O ile zostanie stwierdzona zdolność zdrowotna kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej zostanie wszczęta procedura przyjęcia kandydata do służby przygotowawczej w tut. komendzie. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie mianuje kandydata strażakiem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po odbyciu służby przygotowawczej strażak zostaje mianowany na stałe.

        Zatrudnienie może nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku braku możliwości przyjęcia do służby w tym terminie, kandydat, który nie zostanie zatrudniony, będzie musiał przejść ponowną weryfikację w trybie nowego postępowania kwalifikacyjnego.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru udziela mł. bryg. Paweł Mickiewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Węgorzewie tel. 87 427 75 16

                                                                                                             PODPISAŁ:

                                                                     Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie

                                                                                               st. bryg. mgr inż. Tomasz Lacki